Enkeltpersonforetak - Selskap med delt ansvar - Ansvarlig selskap

Enkeltpersonforetak (EPF), selskap med delt ansvar (DA) eller ansvarlig selskap (ANS) drives for en enkelt- eller flere personers regning og risiko. Deltakeren(e) har det fulle og hele økonomiske ansvaret for virksomhetens forpliktelser, og det skilles ikke mellom personen(e)s private og selskapsrettslige ansvar. Det er ikke noe krav til aksjekapital/selskapskapital i et ansvarlig selskap. Det er heller ikke revisjonsplikt for de minste ansvarlige selskapene.

 

 

 

Struktur

 

Et enkeltpersonforetak eies av en innehaver. Den daglige driften utføres enten av innehaveren selv eller av ansatte I selskapet.

Et DA eller et ANS eies av deltakerne i selskapet. Deltakerne kan selv velge et styre som da vil være øverste organ I selskapet. Det er uvanlig å velge et styre I et ansvarlig selskap da selskapet ofte drives av aktive deltakere som ikke ønsker innblanding fra en tredjepart.

 

Risiko

 

Et EPF drives etter innehaverens egen regning og risiko.


Et DA eller et ANS drives etter deltakernes egen regning og risiko. Forskjellen mellom risikoen deltakerne i et DA og i et ANS løper er at deltakerne i et DA er ansvarlige for selskapets gjeld og forpliktelser etter sine respektive eierandeler i selskapet, mens deltakerne i et ANS er solidarisk ansvarlig for selskapets gjeld og forpliktelser.

 

Krav til selskapskapital

 

Det er ikke noe krav til selskapskapital i verken et EPF, DA eller i et ANS.

 

Regnskap og revisjon

 

DA og ANS har i utgangspunktet ikke ”full regnskapsplikt”. Det betyr at denne selskapsformen ikke må utarbeide årsregnskap og årsberetning etter grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk. (Kriterier for full regnskapsplikt).


Et DA eller et ANS har heller ikke revisjonsplikt i utgangspunktet (5 kriterier som utløser revisjonsplikt).


Et EPF har i utgangspunktet heller ikke ”full regnskapsplikt” (Kriterier for full regnskapsplikt)


Et EPF har i utgangspunktet heller ikke revisjonsplikt (1 kriterie som utløser revisjon).

 

Skatt

 

Et EPF er ikke et eget skattesubjekt. Innehaveren i et enkeltpersonforetak beskattes ut i fra det skattepliktige overskuddet i selskapet uavhengig av hvor mye han selv har tatt ut av selskapet.

Innehaveren må innbetale forskuddsskatt 4 ganger per år.

 

Skattleggingen i et DA eller et ANS foregår etter deltakermodellen som ble innført i 2006.

Deltakerne må innbetale forskuddsskatt 4 ganger per år.

Skatten for en deltaker i et DA eller et ANS beregnes av:

 

 • Overskudd i selskapet
   
 • Uttak av arbeidsgodtgjørelse til deltakerne
   
 • Utdeling fra foretaket


Overskuddet beskattes med 28 %. Eventuell arbeidsgodtgjørelse vil redusere overskuddsberegningen.

 

Arbeidsgodtgjørelse er godtgjørelse som eieren tar ut av selskapet for sin arbeidsinnsats og denne inntekten regnes som næringsinntekt og skal personinntektsbeskattes.

 

Utdeling av overskudd fra selskapet som overstiger et skjermingsfradrag og skatt av overskuddsandelen, beskattes i tillegg med 28 %. Utdeling er definert som enhver vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til deltaker.
 

Bestill EPF i dag

Bestill et enkeltpersonforetak i dag og få kroner 500 i rabatt. Nå kun kroner 1 000 + mva.

 

 

 

 


 

Fordeler med EPF / DA og ANS:


 
 • Lite administrasjon
   
 • Mindre kostnader
   
 • Ingen aksjekapital

 

 


 

Ulemper med EPF / DA og ANS:


 
 • Personlig risiko
   
 • Ingen sosiale rettigheter
   
 • Ugunstige skatteregler